คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรภัทร จันทร์ทองอ่อน
ตำแหน่ง : นายกนักเรียน
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นายพาสกร เพชรคง
ตำแหน่ง : ประธานสภา
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวัฒน์ ไทรจีน
ตำแหน่ง : รองนายก
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ แจ่มจันทร์ศรี
ตำแหน่ง : รองนายก
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมานิตา อาศัย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริพร ชำนาญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุธ ศรีใหม่
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรกัญญา มากแสง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุณิสา สุดจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต เพชรพงศ์พันธุ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายความมั่นคง
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นายจรินทร์ธร ชูทับ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายความมั่นคง
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนารีรัตน์ ศรพร้อม
ตำแหน่ง : ฝ่ายเขตบริการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาสิณี ทองศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายเขตบริการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพร บัวแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลทิพย์ ไกรสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร สุนาวัฒน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธาดา เผือนกรุง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริญา เชาวนา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวรัตน์ นิลวาโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓