ผู้บริหาร

นายมูหมัด สวยงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านบางหอย คลองน้อย ชัยบุรี 077-386634
2 โรงเรียนบ้านปลายคลอง คลองน้อย ชัยบุรี 077830227
3 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ คลองน้อย ชัยบุรี
4 โรงเรียนบ้านปลายศอก คลองน้อย ชัยบุรี
5 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี ชัยบุรี 0 7736 7328
6 โรงเรียนบ้านยวนปลา ชัยบุรี ชัยบุรี 077368634
7 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สองแพรก ชัยบุรี 0-7736-7095
8 โรงเรียนบ้านควนสินชัย ไทรทอง ชัยบุรี 077 – 380111
9 โรงเรียนบ้านควนสระ ไทรทอง ชัยบุรี 077 380239
10 โรงเรียนบ้านบางปาน ไทรทอง ชัยบุรี
11 โรงเรียนวัดสองแพรก ไทรทอง ชัยบุรี 077480001 / 0817872988
12 โรงเรียนบ้านคลองปราบ คลองปราบ บ้านนาสาร
13 โรงเรียนบ้านหนองม่วง คลองปราบ บ้านนาสาร
14 โรงเรียนวัดควนศรี ควนศรี บ้านนาสาร
15 โรงเรียนบ้านควนเนียง ควนศรี บ้านนาสาร
16 โรงเรียนบ้านควนพรุพี ควนศรี บ้านนาสาร
17 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย ควนศรี บ้านนาสาร 077-380255
18 โรงเรียนบ้านโกงเหลง ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
19 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
20 โรงเรียนควนสุบรรณ ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
21 โรงเรียนวัดวิเวการาม ทุ่งเตา บ้านนาสาร 0895560099
22 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ ทุ่งเตา บ้านนาสาร
23 โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ ทุ่งเตา บ้านนาสาร
24 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
25 โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
26 โรงเรียนบ้านห้วยตอ ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
27 โรงเรียนบ้านไสดง ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
28 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
29 โรงเรียนวัดท่าเจริญ ท่าชี บ้านนาสาร
30 โรงเรียนบ้านนาควน ท่าชี บ้านนาสาร
31 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ท่าชี บ้านนาสาร 077380117
32 โรงเรียนบ้านยูงงาม ท่าชี บ้านนาสาร
33 โรงเรียนบ้านนายาง นาสาร บ้านนาสาร
34 โรงเรียนพุทธยาศรม นาสาร บ้านนาสาร
35 โรงเรียนจงฮั้ว นาสาร บ้านนาสาร 077341955
36 โรงเรียนนาสาร นาสาร บ้านนาสาร 077341069
37 โรงเรียนบ้านดอนทราย น้ำพุ บ้านนาสาร
38 โรงเรียนบ้านควนใหม่ น้ำพุ บ้านนาสาร 077-348209
39 โรงเรียนบ้านยางอุง น้ำพุ บ้านนาสาร
40 โรงเรียนวัดน้ำพุ น้ำพุ บ้านนาสาร
41 โรงเรียนบ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร 0817879451
42 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง พรุพี บ้านนาสาร 077380120
43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี บ้านนาสาร
44 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ลำพูน บ้านนาสาร
45 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ ลำพูน บ้านนาสาร
46 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ลำพูน บ้านนาสาร
47 โรงเรียนบ้านกอบแกบ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร
48 โรงเรียนบ้านเหมืองทวด เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร
49 โรงเรียนบ้านวังหิน เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร
50 โรงเรียนอนุบาลนงรัตน์ บ้านนาเดิม
51 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม
52 โรงเรียนทรัพย์ทวี ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม
53 โรงเรียนวัดอินทการาม ท่าเรือ บ้านนาเดิม
54 โรงเรียนบ้านปากด่าน ท่าเรือ บ้านนาเดิม
55 โรงเรียนวัดปัฏนาราม ท่าเรือ บ้านนาเดิม
56 โรงเรียนบ้านหนองเรียน นาใต้ บ้านนาเดิม
57 โรงเรียนบ้านคลองยา นาใต้ บ้านนาเดิม
58 โรงเรียนบ้านทรายทอง นาใต้ บ้านนาเดิม
59 โรงเรียนบ้านดอนงาม นาใต้ บ้านนาเดิม 0807177557
60 โรงเรียนบ้านสวยศรี บ้านนา บ้านนาเดิม
61 โรงเรียนบ้านธารอารี บ้านนา บ้านนาเดิม
62 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง บ้านนา บ้านนาเดิม
63 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ บ้านนา บ้านนาเดิม
64 โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ พระแสง
65 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์ พระแสง 077380124
66 โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา บางสวรรค์ พระแสง
67 โรงเรียนบ้านหน้าเขา บางสวรรค์ พระแสง 077380125
68 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย บางสวรรค์ พระแสง
69 โรงเรียนบ้านหมาก บางสวรรค์ พระแสง
70 โรงเรียนบ้านคลองโหยน บางสวรรค์ พระแสง 077270939
71 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ บางสวรรค์ พระแสง
72 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์ พระแสง
73 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สาคู พระแสง
74 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 สาคู พระแสง
75 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 สาคู พระแสง 077-926074
76 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สินปุน พระแสง
77 โรงเรียนประชาอุทิศ สินปุน พระแสง
78 โรงเรียนบ้านเมรัย สินปุน พระแสง 077326112
79 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สินปุน พระแสง 077326054
80 โรงเรียนบ้านควนนิยม สินปุน พระแสง
81 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สินเจริญ พระแสง
82 โรงเรียนบ้านบางรูป สินเจริญ พระแสง 077368243
83 โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง สินเจริญ พระแสง
84 โรงเรียนวัดบางกำยาน สินเจริญ พระแสง
85 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สินเจริญ พระแสง
86 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สินเจริญ พระแสง
87 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง อิปัน พระแสง 0-7736-9114
88 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อิปัน พระแสง
89 โรงเรียนบ้านปลายสาย อิปัน พระแสง
90 โรงเรียนบ้านไสขรบ อิปัน พระแสง 077368432
91 โรงเรียนบ้านบางหยด อิปัน พระแสง
92 โรงเรียนบ้านยูงทอง อิปัน พระแสง
93 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 3 ไทรขึง พระแสง
94 โรงเรียนบ้านไสดง ไทรขึง พระแสง 077-368281
95 โรงเรียน บ้านไสท้อน ไทรขึง พระแสง 0828041264
96 โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น ไทรขึง พระแสง
97 โรงเรียนวัดสามพัน ไทรขึง พระแสง 077926089
98 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 ไทรขึง พระแสง
99 โรงเรียนบ้านควนยอ ไทรขึง พระแสง
100 โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา ไทรขึง พระแสง 077327598
101 โรงเรียนวัดบางพา ไทรโสภา พระแสง
102 โรงเรียนบ้านประตูพลิก ไทรโสภา พระแสง
103 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ไทรโสภา พระแสง 077368005
104 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญพักตร์ เคียนซา
105 โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ บ้านเสด็จ เคียนซา
106 โรงเรียนบ้านทับใหม่ บ้านเสด็จ เคียนซา
107 โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ บ้านเสด็จ เคียนซา
108 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด บ้านเสด็จ เคียนซา 0 - 7738 - 0109
109 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) บ้านเสด็จ เคียนซา 077403018
110 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ บ้านเสด็จ เคียนซา 0813705702
111 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น ๑ บ้านเสด็จ เคียนซา 077-403344
112 โรงเรียนบ้านไร่ยาว พ่วงพรมคร เคียนซา
113 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต พ่วงพรมคร เคียนซา
114 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ พ่วงพรมคร เคียนซา 077439133
115 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ พ่วงพรมคร เคียนซา
116 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา พ่วงพรมคร เคียนซา
117 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงพรมคร เคียนซา
118 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี พ่วงพรมคร เคียนซา
119 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา พ่วงพรมคร เคียนซา
120 โรงเรียนบ้านบางดี พ่วงพรมคร เคียนซา
121 โรงเรียนบ้านคลองโร พ่วงพรมคร เคียนซา 077439525
122 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี อรัญคามวารี เคียนซา
123 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ อรัญคามวารี เคียนซา
124 โรงเรียนบ้านห้วยมุด อรัญคามวารี เคียนซา
125 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา 077407200
126 โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี เขาตอก เคียนซา
127 โรงเรียนบ้านเขาตอก เขาตอก เคียนซา
128 โรงเรียนบ้านคลองจัน เขาตอก เคียนซา 077380100
129 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด เขาตอก เคียนซา
130 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา
131 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา เคียนซา เคียนซา
132 โรงเรียนอนุบาลเยาวเรศ เคียนซา เคียนซา
133 โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 เคียนซา เคียนซา
134 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา เคียนซา
135 โรงเรียนวัดดอนพยอม เคียนซา เคียนซา
136 โรงเรียนศึกษาประชาคม เคียนซา เคียนซา
137 โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี เคียนซา เคียนซา
138 โรงเรียนบ้านปากกา คลองฉนวน เวียงสระ
139 โรงเรียนวัดคลองฉนวน คลองฉนวน เวียงสระ
140 โรงเรียนบ้านยูงงาม คลองฉนวน เวียงสระ 0987186061
141 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง คลองฉนวน เวียงสระ
142 โรงเรียนบ้านปากหาน คลองฉนวน เวียงสระ 0817872988
143 โรงเรียนบ้านควนสูง คลองฉนวน เวียงสระ 077-366619
144 โรงเรียนบ้านใต้ คลองฉนวน เวียงสระ
145 โรงเรียนบ้านคลองกา คลองฉนวน เวียงสระ
146 โรงเรียนบ้านไสยง คลองฉนวน เวียงสระ
147 โรงเรียนบ้านหานเพชร ทุ่งหลวง เวียงสระ
148 โรงเรียนบ้านลานเข้ ทุ่งหลวง เวียงสระ
149 โรงเรียนบ้านปากลัด ทุ่งหลวง เวียงสระ
150 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ทุ่งหลวง เวียงสระ
151 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง เวียงสระ 077-361995
152 โรงเรียนบ้านโคกมะพร้าว ทุ่งหลวง เวียงสระ
153 โรงเรียนบ้านปากสาย ทุ่งหลวง เวียงสระ
154 โรงเรียนวัดโสภณประชาราม ทุ่งหลวง เวียงสระ 0-7736-3073
155 โรงเรียนเวียงสระศึกษา บ้านส้อง เวียงสระ
156 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ บ้านส้อง เวียงสระ
157 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก บ้านส้อง เวียงสระ
158 โรงเรียนวัดบ้านส้อง บ้านส้อง เวียงสระ 077362153
159 โรงเรียนมหาราช 2 บ้านส้อง เวียงสระ 077-380134
160 โรงเรียนบ้านในไร่ บ้านส้อง เวียงสระ
161 โรงเรียนบ้านส้อง บ้านส้อง เวียงสระ 077361101
162 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิต บ้านส้อง เวียงสระ
163 โรงเรียนบ้านพรุแชง บ้านส้อง เวียงสระ
164 โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด บ้านส้อง เวียงสระ
165 โรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์ บ้านส้อง เวียงสระ
166 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง เวียงสระ 077361182
167 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง เวียงสระ
168 โรงเรียนบ้านควนเจริญ เขานิพันธ์ เวียงสระ
169 โรงเรียนบ้านเขาปูน เขานิพันธ์ เวียงสระ
170 โรงเรียนบ้านควนกลาง เขานิพันธ์ เวียงสระ 077-301426
171 โรงเรียนบ้านคลองลำพลา เขานิพันธ์ เวียงสระ
172 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ เขานิพันธ์ เวียงสระ
173 โรงเรียนบ้านกลาง เขานิพันธ์ เวียงสระ
174 โรงเรียนเวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ
175 โรงเรียนบ้านไทรห้อง เวียงสระ เวียงสระ 0-7736-3433
176 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เวียงสระ เวียงสระ 0-7736-1488
177 โรงเรียนวัดเวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ 0-7736-4006
178 โรงเรียนบ้านหนองโสน เวียงสระ เวียงสระ 077363769
179 โรงเรียนบ้านควนบก เวียงสระ เวียงสระ
180 โรงเรียนวัดคลองตาล เวียงสระ เวียงสระ 0987186061