คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร ไกรสิทธิื
ตำแหน่ง : รองประธาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีภรณ์ คงศรีชาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร ปานรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้นำท้องถิ่น อบต.
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนงเยาว์ หนูแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำไพ นครศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ อินทรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมูหมัด สวยงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยสิทธิ์ จุลนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี บุญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้นำท้องถิ่น อบต.
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง นครศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย แก้วชัยเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ชัยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจารึก จันทโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา แป้นคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :