คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ บุญทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ กาญจนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาลี มีทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต ทวีศักดิ์ สุพรรณ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันตพงษ์ ล้านเพชร
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร ปานรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนชย์ มีดี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนาพร มูสิกะ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ด้วงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ไกรนรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธีร์ พุทธรอด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณชัย สงคราม
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์การศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยณรงค์ นุราช
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพดี ดารารัตน์
ตำแหน่ง : ครู