กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุพดี ดารารัตน์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี ฤทธิ์วงศ์
ครูผู้ช่วย