กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางส่อลิหะ สวยงาม
ครู คศ.2

นางสาวสร้อยสุนีย์ รามปลอด
ครู คศ.1