กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนฤทธิ์ บุญสิทธิ์
ครู คศ.2

นางอำนวยพร มีดี
ครู คศ.3