กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวชมัยพร บัวทอง
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวรังสิมา นุ่มคง
ครูพี่เลี้ยง