กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอำนวยพร มีดี
ครู คศ.3

นายเชิดศักดิ์ ภู่หิรันดิ์
ครู คศ.1