กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจินดาวรรณ จันทร์แก้ว
ครู คศ.3

นางส่อลิหะ สวยงาม
ครู คศ.2

นางสาวสุชาวดี ทองไฝ
ครู คศ.1