กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ คงทอง
ครู คศ.1

นางสาวกันยารัตน์ ทองคำ
ครูผู้ช่วย

นางสมจิตร วรรณศิลป์
ครู คศ.3