กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกันยารัตน์ ทองคำ
ครู คศ.1

นางสมจิตร วรรณศิลป์
ครู คศ.3

นางสาวลักษณารี จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย