ปฐมวัย

นางพรธิพา บุญสิทธิ์
ครู คศ.2

นายปริญญา อุบลกาญจน์
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวปิยนุช เหล้าผอม
ครูผู้ช่วย