คณะผู้บริหาร

นายมาโนชย์ มีดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนฤทธิ์ บุญสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสมจิตร วรรณศิลป์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางอำนวยพร มีดี
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางส่อลิหะ สวยงาม
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ