ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสู่จินตนาการที่ไร้ขอบเขต
ครูประเสริฐ มัยทอง

เกิดวันที่ 4 มิถุนายน 2534

ตำแหน่งครูคศ.1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3

วุฒิการศึกษา กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

คติประจำใจ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

E-mail : praserd501@hotmail.com

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน

ที่มาและความสำคัญ

เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีเครื่องมือการสอนและอุปกรณ์การทดลองที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดงบประมาณ ทำให้การเรียนรู้จากสภาพจริงนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะรายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นรายวิชาที่นักเรียนต้องลงมือทำเอง วิเคราะห์ผลและสรุปผลเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงได้นำสมาร์ทโฟนและคอมพิวเออร์มาบูรณาการใช้ในห้องเรียน โดยนักเรียนทุกคนมีโทรศัพท์ใช้ แต่การใช้งานของนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ในการเล่นเกม การสนทนา แชท ลงรูป ตามกระเทคโนโลยีของวัยรุ่น ทำให้ครูผู้สอนมองว่า ในเมื่อนักเรียนนำสมาร์ทโฟน และมีห้องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วในห้องคอมพิวเตอร์ สามารถที่จะทดแทนอุปกรณ์ที่ไม่มีในห้องวิทยาศาสตร์ มาบูรณาการใช้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกัน อีกทั้งยังทำให้นักเรียนนไม่น่าเบื่อในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถนำอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมาใช้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. 1. เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
  2. 2. เพื่อสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนมากขึ้น
  3. 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่
  4. 4. เพื่อสร้างผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์


ใช้วิธีการสอนแบบค้นพบ (Discovery Method)

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบ หรือความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นผู้สร้างสถานการณ์ในลักษณะที่ผู้เรียนจะเผชิญกับปัญหา ซึ่งในการแก้ปัญหานั้น ผู้เรียนจะใช้กระบวนการที่ตรงกับธรรมชาติของวิชาหรือปัญหานั้น เช่นผู้เรียนจะศึกษาปัญหาทางวิชาวิทยาศาสตร์ ก็จะใช้วิธีเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์ ดังนั้น จึงเป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ เหมาะสาหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหานั้น ผู้เรียนจะต้องนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเพื่อให้ได้ข้อค้นพบใหม่หรือเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น

ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)
เป็นการสอนโดยที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง การอภิปรายกระทำระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกัน โดยมีครูเป็นผู้ประสานงาน วิธีการสอนแบบอภิปรายจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น พูดเป็น และสร้างความเป็นประชาธิปไตย


 

แบบทดสอบเรื่องแรงและขนาดของแรง
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องแรงและขนาดของแรง
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ggm5TyYBMEixCUKP8xFvE705_OOJMfdKmU5MqUIyK7VURFBTN1QzRDVLTUVDSzJVR0ZQTUxBWjI0Qi4u

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องแรงและขนาดของแรง
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ggm5TyYBMEixCUKP8xFvE705_OOJMfdKmU5MqUIyK7VUMllXN1o5STMxREZRRUtPTzdYRzNVN1FFSS4u


เกมข้อสอบ quizizz.com
https://quizizz.com/admin/quiz/5a977989125b8300191f3f95