พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

๑.     จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียน  และความต้องการของชุมชน

๒.         จัดการศึกษาที่เน้นคุณธรรม  จริยธรรม  และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.          จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายการเรียนรู้

๔.          จัดการศึกษาโดยมีระบบบริหารจัดการและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
 

เป้าประสงค์ (Goal)

๑.   ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

๒.  ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้เหมาะสมกับงาน

๓.  โรงเรียนมีระบบบริการจัดการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

๔.  โรงเรียนมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ICT) และเครือข่ายการเรียนรู้

 

 

กลยุทธ์  (Strategic)

 ๑.     พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน / ชุมชน

๒.    ส่งเสริมครูให้มีวิธีการสอนที่หลากหลายใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

๓.    ส่งเสริมงานวิจัย  วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ  (Best Practice)

๔.    พัฒนาระบบงานนิเทศภายใน

๕.    พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๖.     พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา

๗.    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

๘.    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้