วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๒๒  (ใต้ร่มเย็น)  มุ่งพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู พัฒนาการบริหารงานที่มี

คุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชา  โน  ภวัง  โหตุ  (ผู้รู้เป็นผู้เจริญ)