สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
 
 
ตัวย่อของโรงเรียน
       ท.ร.๒๒
 
 
สีประจำโรงเรียน
ขาว - เขียว