ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น)

     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๒๒ (ใต้ร่มเย็น)  ตั้งอยู่หมู่  ๓  ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์  ๘๔๒๖๐ โทรศัพท์  ๐ ๗๗๔๐ ๓๐๑๘    โทรสาร ๐ ๗๗๔๐ ๓๐๑๘    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  ๓ การจัดการศึกษา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   เขตพื้นที่บริการ  มี  ๒  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๓  และ หมู่ที่  ๒๖  ตำบลบ้านเสด็จ  ส่วนที่เหลือเป็นนักเรียนจากนอกเขตบริการในหมู่ที่  ๘,๒๐  และในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง  เช่น  ตำบลต้นญวน  อำเภอพนม

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๒๒  (ใต้ร่มเย็น)

                ก่อนปี  ..  ๒๕๒๔  พื้นที่นี้ได้สมญานามว่า  ดงเคียนซา รู้จักกันในนามพื้นที่สีแดง  ซึ่งหมายถึง       เขตพื้นที่การก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  ก่อนปี  ๒๕๒๕ ประชาชนภายใต้การนำของทหารคอมมิวนิสต์     ค่าย  ๕๒๔  ได้จัดสร้างโรงเรียนให้ลูกหลานสหายได้ศึกษาเรียนในโรงเรียนไฟลามทุ่งต่อมาใน  ปี  ๒๕๒๔๒๕๒๕  กองทัพภาค    นำโดยพลโทหาญ   ลีลานนท์  ได้เข้ามาดูแลพื้นที่อำเภอเคียนซา  จึงทำให้ค่ายคอมมิวนิสต์  ๕๒๔  หมดหายไปจากพื้นที่ดงเคียนซา  ประชาชนจึงได้ร่วมกันสร้างโรงเรียน          เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือต่อจากโรงเรียนไฟลามทุ่งและได้รับการสนับสนุนครูช่วยราชการ         จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเคียนซา  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน    อัตรา  ต่อมาแม่ทัพภาค    ได้ส่งครูอาสามาปฏิบัติการสอน  โดย  แม่ทัพภาค    เป็นผู้รับผิดชอบ           จนทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาพปกติ  และยังช่วยประสานงานในด้านต่าง    เช่น  ที่พักอาศัย  ถนน                การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและตั้งชื่อว่า  โรงเรียนบ้านทับเก่า วันที่    สิงหาคม  ๒๕๒๖                    ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   นำโดยมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  คุณสมบูรณ์  วรพงค์  คุณมานิตย์  สุขสมจิต  และแม่ทัพภาค              พลโทหาญลีลานนท์  ดำเนินงานประสานการก่อสร้างอาคารเรียน   หลัง  แล้วเปลี่ยนชื่อจาก         โรงเรียนบ้านทับเก่า  มาเป็น  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๒๒  (ใต้ร่มเย็น)”  จนถึงปัจจุบัน

                ปัจจุบัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) ตั้งอยู่ หมู่ที่   ต.บ้านเสด็จ   อ.เคียนซา         จ.สุราษฎร์ธานี   มีเนื้อที่  ๒๔  ไร่       การคมนาคมไป- มาสะดวก     มีทางหลวงชนบท      มีไฟ้ฟ้า     น้ำประป    โทรศัพท์ นายมาโนชย์   มีดี   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีข้าราชการครูทั้งหมด  ๑๗  คน ครูพนักงานราชการ  ๒ คน  ครูอัตราจ้าง ๑ คน  และ นักการภารโรงชั่วคราว ๑ คนนักเรียน  ๓๔๐  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  รวม  ๑๔  ห้องเรียน